- แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของผู้เสียหาย ด้านการอำนวยความยุติธรรม ของสถานีตำรวจภูธรพรหมพิราม