มาตรฐาน ITA

 
       
 

9. การเปิดเผยข้อมูล

 
       

 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 
 

01.โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 
 

02. อำนาจหน้าที่ และพื้นที่รับผิดชอบนโยบาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี

 
 

03.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 


04.ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) ของสถานีตำรวจ

 
 

05.ข้อมูลการติดต่อ Q&A และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 
 

06.การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน

 
       
 

9.2 การบริหารงาน

 
 

07.แผนการปฏิบัติราชการ สถานีตำรวจประจำปีและรายงานผลการปฏบัติราชการสถานีตำรวจประจำปี

 
 

08.คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 
 

09.คู่มือการให้บริการประชาชน

 
 

010.E-Service

 
 

011.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 
 

012.แนวปฏิบัติในการจับหรือค้น

 
 

013.มาตรการป้องกันการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจ

 
 

014.แนวทางปฏิบัติในการใช้ดุลยพินิจไม่รับคำร้องทกุข์ในคดีอาญา

 
 

015.แนวปฎิบัติในการสอบปากคำของพนักงานสอบสวน

 
 

016.สิทธิของผู้เสียหายหรือเหยืออาชญากรรมและสิทธิผู้ต้องหา

 
       
 

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

017.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
 

018.ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 
 

019.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 
 

020.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 
       
 

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
 

021.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 
 

 

   
 

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 
 

022.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 
       
 

10. การป้องกันการทุจริต (Anti - Corruption Practice)

 
       
 

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 
 

023.ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ( No Gift Policy ) จากการปฏิบัติหน้าที่

 
 

024.การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 
 

025.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 
 

026.แผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ

 
 

027.คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 
 

028.แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี และ ผลการดำเนินการตามแผนฯ

 
 

029.การจัดการทรัพย์สินของทางราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และสำนวนการสอบสวนคดีอาญาและคดีจราจร

 
       
 

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 
 

030.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน