กต.ตร.สภ.พรหมพิราม

 

1 นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม
2 พ.ต.อ.สรกฤษณ์ น่วมด้วง ผกก.สภ.พรหมพิราม
3 พ.ต.ท.ธวัชชัย ล่ามกิจจา รอง ผกก.สส.สภ.พรหมพิราม
4 พ.ต.ท.พิสิษฐ อุ่นใจ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม
5 พ.ต.ต.วีระพล กันธวงศ์ สว.สส.สภ.พรหมพิราม
6 พ.ต.ต.ชูชีพ พุ่มเฉี่ยว สว.(สอบสวน) สภ.พรหมพิราม
7 นายวัฒนชัย สนองคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวงฆ้อง
8 นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม
9 นายวีระยุทธ แช่มจุ้ย กำนันตำบลมะต้อง
10 นายสมภาคย์ บุญฉาบพา หัวหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม
11 นายสุรศักดิ์ สิงห์ชัย หัวหน้าแพทย์แผนไทยปฏิบัติการอำเภอพรหมพิราม
12 นายพรชัย เกลี้ยงขาว ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
13 นายสมภพ อินทร์ด้วงเกิด ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
14 นายองอาจ เติมทวีทรัพย์ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
15 นายเกรียงศักดิ์ รสดี ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
16 นางทิพรัตน์ เรือนรส ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
17 ประจวบ กุหลาบ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
18 นายศิริ รักเสนาะ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
19 นายสันติ ศรีภิรมย์ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
20 นายสินชัย ทาใส ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก
21 พ.ต.ท.ปฏิพล มหัทธนวิศิษฏ์ รอง ผกก.ป. สภ.พรหมพิราม/เลขานุการ
22 พ.ต.ท.รณฤทธิ์ ใจว่อง สวป.สภ.พรหมพิราม/รองเลขานุการ
23 พ.ต.ท.หญิง อุไรลักษณ์ นาคจรุง สว.อก.สภ.พรหมพิราม/ผู้ช่วยเลขานุการ
24 ด.ต.หญิง เบ็ญจวรรณ คุ้มขำ ผบ.หมู่ ป. สภ.พรหมพิราม