กต.ตร.สภ.พรหมพิราม

 

1.นายวัฒนชัย             สนองคุณ         นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวงฆ้อง        ประธาน
2.พ.ต.อ.สรกฤษณ์         น่วมด้วง          ผกก.สภ.พรหมพิราม                       รองประธาน
3.พ.ต.ท.บำรุง              แช่มเทศ          รอง ผกก.ป.สภ.พรหมพิราม             กรรมการ
4.พ.ต.ท.วิเชียร             ทองน้อย          รอง ผกก.สส.สภ.พรหมพิราม                 กรรมการ
5.พ.ต.ท.เสริมศักดิ์         น้อยสอน         รอง ผกก.(สอบสวน)                          กรรมการ
6.พ.ต.ท.รณฤทธิ์           ใจว่อง            สวป.สภ.พรหมพิราม                      กรรมการ
7.พ.ต.ต.วีระพล            กันธวงศ์          สว.สส.สภ.พรหมพิราม                         กรรมการ
8.นายประดับ              กลิ่นขำ           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม         กรรมการ
9.นายอำนวย              เอี่ยมเจริญ        กำนันตำบลหนองแขม                          กรรมการ
10.จ.ส.ต.ภาณรินทร์      มณีกุล            ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมพิราม           กรรมการ
11.นายบุญศักดิ์           ไมตรีจิตร์         ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมพิรามวิทยา         กรรมการ
12.นายประเชิญ           ทองจันทร์        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ            กรรมการ
13.นายพูลศักดิ์            เหลืองหิรัณ       เกษตรอำเภอพรหมพิราม                         กรรมการ
14.นายวิชัย               จารุศิริพิพัฒน์    ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
15.นายสุรวุฒิ             มั่นคง             ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
16.นายอนุชา             นิไทรโยค         ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
17.นายจิรวัฒน์           ม่วงมณี           ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
18.นางสาวนวลวรรณ     สนองคุณ         ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
19.นายพรชัย             เกลี้ยงขาว        ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
20.นายสินชัย             ทาใส             ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
21.นางทิพรัตน์            เรือนรส           ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
22.นายเฉลียว             สวัสดี             ประชาชนจากการคัดเลือก               กรรมการ
23.พ.ต.ท.บำรุง            แช่มเทศ          รอง ผกก.ป. สภ.พรหมพิราม           กรรมการ
24.พ.ต.ท.หญิง อุไรลักษณ์  นาคจรุง        รรท.สว.อก.สภ.พรหมพิราม              รองเลขานุการ
25.ร.ต.อ.ณรงค์            ภู่เสือ             รอง สวป.สภ.พรหมพิราม                  ผู้ช่วยเลขานุการ